Gedragscode trainers, coaches en begeleiders

Een trainer, coach of begeleider:

Zorgt voor een veilige omgeving.
Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en –eisen. Handel op basis van de geldende regels voor het gebruik van de baan en de accommodatie.

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen.
Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over voeding, trainingsmethoden, doping, of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.
Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. Trainers en coaches beschikken over een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Ook begeleiders van jeugd beschikken over een geldige VOG.

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet.
Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.
Het bestuur van Olympus ‘70 zal bij seksueel misbruik van minderjarigen optreden conform de wettelijke voorschriften en in voorkomende gevallen aangifte doen in overleg met de ouder(s) van de betrokken jeugdige sporter.

Respecteert het privéleven van de sporter.
Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

Tast niemand in zijn waarde aan.
Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen of gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/of beledigende opmerkingen.

Is integer.
Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

Ziet toe op naleving van regels en normen.
Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

Is open en alert op waarschuwingssignalen.
Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport (Centrum Veilige Sport Nederland).

Is voorzichtig.
Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

Drinkt tijdens het coachen van jeugdteams geen alcohol en maakt een afspraak met jeugdteams dat er geen alcohol wordt gedronken.

Rookt niet op het terrein van Olympus ’70. De vereniging is rookvrij en onderschrijft de uitgangspunten van de ‘rookvrije generatie’.

Over de club Overzicht