Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (aanmelden verplicht)

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vrijdag 2 oktober 2020 om 20.00 uur

Het bestuur nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in de kantine. Aanmelden vooraf is verplicht via de volgende link. We hebben totaal 30 plaatsen en kijken uit naar een vol huis.

De volgende anti-Corona maatregelen zijn daarbij van kracht:

 • Heb jij of een je gezinsleden klachten die kunnen duiden op het Coronavirus, blijf thuis.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
 • Houd afstand tot elkaar.

Het jaarverslag is vanaf heden te downloaden via deze link.

 1. Opening en mededeling
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Vaststellen notulen ALV 22 maart 2019
 4. Toelichting door de penningmeester:
  1. Vaststellen van de balans en de staat van baten en lasten.
  2. Verslag door de kascommissie
  3. Kascommissie Paul Hofstede en Ad van der Akker
  4. Paul Hofstede is aftredend en niet herkiesbaar als lid kascommissie. Benoeming 2e lid kascommissie en reserve lid.
  5. Toelichting financiële stand van zaken
  6. Vaststellen contributie 2021
 5. Uitgereikte prijzen:
  1. Bob Keus prestatieprijs
  2. Waarderingsprijs
  3. 25 jaar lidmaatschap
 6. Bestuursverkiezing:
  1. Aftredend en niet herkiesbaar Sander van Assen, bestuurslid Wegatletiek.
  2. Het bestuur draag voor Yvette de Jong voor de functie van bestuurslid Wegatletiek.
  3. Aftredend en niet herkiesbaar Jose Breugelmans, Penningmeester.
  4. Het bestuur draagt voor Eric van Heijningen voor de functie van Penningmeester.
  5. Vacatures zijn er nog voor de functies Secretaris en bestuurslid Wedstrijdzaken.

   Tot uiterlijk 2 dagen voor de ALV kunnen kandidaten worden voorgesteld, dit dient schriftelijk bij de secretaris onder bijvoeging van de verklaring van de kandidaat voor aanvaarding van de benoeming en ondertekening van tenminste 5 leden.
 7. PAUZE
 8. Presentatie Wegatletiek 2.0
 9. Rondvraag

Sluiting

Het bestuur Olympus ‘70

Prikbord Overzicht